Ypsilon logo
PMG Labor OÜ veebilehtede tellimis- ja kasutustingimused
Rõhutame, et kõik järgnevad põhimõtted ja andmesubjekti õigused ei kohaldu alati kogu ulatuses PMG Labor OÜ väljaannetes avaldatud artiklites ja muus ajakirjanduslikus sisus sisalduvate isikuandmete kohta. Nimelt tuleb iga põhimõtte ja andmesubjekti õiguse kohaldamisel arvestada, et töötleme neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel.
Veebikeskkonna kasutamise üldtingimused

PMG Labor OÜ veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma PMG Labor OÜ kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil:isikuandmed@ypsilon.ee. PMG Labor OÜ digitaalsete rakenduste kasutusõigus on sätestatud käesolevas tingimuste dokumendis. Kasutaja nõustub rakenduste või nendega seotud teenuste kasutamisega antud tingimustega. PMG Labor OÜ jätab endale õiguse igal ajal antud tingimustesse parandusi teha. Nimetatud muudatused tehakse kättesaadavaks koos nimetatud rakenduste või teenustega ning hakkavad kehtima avaldamise hetkest.

1. Üldtingimused

1.1. Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

1.1.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele PMG Labor OÜ teenuste kasutajatele ja veebilehtede külastajatele.

1.1.2. PMG Labor OÜ-l on õigus üldtingimusi muuta tulenevalt valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust, seaduste või õigusaktide muudatustest.

1.1.3. Üldtingimuste muudatus rakendub alates uuendatud tingimuste avalikustamisest PMG Labor OÜ-ga seotud veebilehel.

1.1.4. Kui PMG Labor OÜ teenuse kasutajad või veebilehe külastajad ei ole nõus tingimuste muudatustega on neil õigus lõpetada PMG Labor OÜ teenuste kasutamine ühe (1) kuu jooksul alates tingimuste avalikustamisest. Kui kasutaja ei loobu teenuse kasutamisest ühe (1) kuu jookusul alates tingimuste jõustumisest, loetakse muudatused jõustunuks ning kasutaja muudatustega nõustunuks.

2. Digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu kättesaadavus

2.1. PMG Labor OÜ püüab tagada oma digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

2.2. PMG Labor OÜ jätab endale õiguse igal ajal peatada oma rakenduste, teenuste või sisu kättesaadavuse tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt kasutajaid. Sellest tulenevalt pole PMG Labor OÜ mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust rakenduste või teenuste eest teostatud tasude tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks välja arvatud juhtudel, kus antud häired on PMG Labor OÜ tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

2.3. PMG Labor OÜ ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida PMG Labor OÜ digitaalsete rakenduste või teenuste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta PMG Labor OÜ digitaalsete rakendustega või teenustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

3. Materjalide kasutamine

3.1. PMG Labor OÜ materjalide kasutamisel tuleb austada PMG Labor OÜ ja selle ajakirjanike autoriõigust artiklitele ja muudele materjalidele. Seda sõltumata sellest, kas materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

3.2. Materjalide kasutamisel kehtivad teose vaba kasutamise õiguslikud reeglid ja põhimõtted. Eeskätt on lubatud artiklite refereerimine õigusaktides sätestatud alustel, korras ja mahus. Iga artikli refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimist ka link refereeritavale materjalile. Artiklit on lubatud üldjuhul refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Refereeritud materjali järele tuleb lisada internetis täpne viide PMG Labor OÜ originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täisteksti loe Ypsilon.ee veebilehelt», mis on klikitav ning suunab otse PMG Labor OÜ materjalile, mida kasutati. Eeltoodud nõuded kehtivad juhul, kui pole lepitud kokku teisiti.

3.3. Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma PMG Labor OÜ kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas kuid mitte ainult sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka PMG Labor OÜ Youtube'i keskkonna kontodel olevate videote kohta. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

3.4. Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik PMG Labor OÜ kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud PMG Labor OÜ-ga litsentsileping. Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Ypsiloni toimetuse poole.

3.5. Käesolevas osas toodud materjalide kasutamise ja refereerimise tingimuste rikkumisel on PMG Labor OÜ-l õigus küsida tasu järgneva hinnakirja alusel:

 • Ühekordne õigusvastane materjalide kasutamine - 200 € (lisandub käibemaks)
 • Korduv (kaks või enam) õigusvastane materjalide kasutamine - 320 € iga korra eest (lisandub käibemaks)
Küpsiste kasutamise tingimused

Käesolevates vastutava töötleja PMG Labor OÜ (registrikood 16193277, aadress Tartu mnt 80, 10112, Tallinn) küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid PMG Labor OÜ veebilehtedel (ypsilon.ee ja kõik selle alamdomeenid ning PMG Labor OÜ hallatavad mobiilirakendused) kasutatakse.

Tingimustes kasutatud mõisteid tuleks mõista nii nagu need on defineeritud PMG Labor OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes.

PMG Labor OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte küpsiste tehnoloogiate eest. Kolmandad osapooled ja nende privaatsustingimused on välja toodud Veebilehe allosas küpsiste eelistuste kirjelduses.

1. Küpsiste liigid ja kogutavad andmed

1.1. Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes või vastaval veebilehel keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 • ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 • püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

1.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 • esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;
 • kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

1.4. Küpsiste kogutavad andmed ja liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:

 • vajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada.

  Vajalike küpsiste poolt salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul salvestavad küpsised kasutaja poolt seatud privaatsussätete muutuseid, milliseid teenuseid soovib kasutaja tarbida (s.t teenuste info), võimaldavad sisse logida teenustesse (s.t nt kasutaja tunnuse jms salvestamine), veebilehe pahatahtliku kasutamise tuvastamine (s.t teave selle kohta), kasutaja ja bot’ide eristamine ja seejuures vajaliku info kogumine veebilehe kasutuse kohta. Siia kategooriasse kuuluvad ka personaliseerimata reklaami kuvamiseks ja töötlemiseks kasutatavad küpsised, kuivõrd reklaamita ei saaks PMG Labor OÜ teenuseid osutada;

 • statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Personaliseeritud analüütika küpsiste osas vt viimase küpsiseliigi kirjeldust. Osa kogutud informatsioonist liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;

  Statistilise küpsised koguvad andmeid veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (sh millised (alam)lehed, lehe osad avati). Näiteks kogutakse järgnev teave kasutaja seadme/ kasutaja suhtluse/ kogemuse veebilehega (nt veateated jms), kasutaja seadme IP-aadressi ja asukoha teabe kohta. IP-aadressidele analüütika küpsised ligi ei pääse;

 • eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;

  Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse kasutaja seadme tehnilisi andmeid, et otsustada sobiv videokvaliteet, salvestavad kasutaja tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik). Eelistuste küpsised saavad määravaks ka meediateenuste seaduse mõttes ligipääsetavuse tagamise kohustuse täitmisel (nt lehe kuvamise kontrastsuse valik vaegnägijale).

 • personaalse reklaami küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

  Personaalse reklaami küpsised ja personaalse analüütika küpsised koguvad teavet kasutaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (st andmed huvide ja käitumise kohta), et kuvada eelduslikult kasutajale huvipakkuvaid reklaame (teave Kasutaja veebilehtede kasutamise kohta), teave juba kuvatud reklaamide kohta ja nendega „suhtlemise“ kohta (st kas isik on mingit reklaami/ pakkumust vms avanud), andmed kasutaja seadme kohta (et nt uuel külastusel tuvastada) jpm. Reklaami küpsistena mõistetakse ka sotsiaalmeedia küpsised osas, mis ei kaasu Kasutajale vaid sel põhjusel, et Kasutaja soovib sisu jagada.

1.5. PMG Labor OÜ kasutab Veebilehtedel eelkirjeldatud küpsise liike järgnevatel eesmärkidel:

 • veebilehtede sujuvaks toimimiseks ja teenuse osutamiseks;
 • veebilehtede kasutajamugavuse ja ligipääsetavuse tõstmiseks;
 • reklaami näitamiseks;
 • ajakirjanikele õiglase tasu maksmiseks – kasutatakse statistika ja analüütika ja reklaami (sh personaalse reklaami) küpsiseid. Statistilised küpsised on ainuvõimalikud, et mõõta loodud sisu vajadust ja populaarsust, millest omakorda osaliselt sõltub ka ajakirjaniku palk. Ka reklaamiküpsised on vahetus seoses ajakirjaniku sissetulekuga. Reklaamiküpsiste vähenemine tähendab automaatselt ka vähem tasustatud informatsiooni, mille arvelt makstakse ajakirjanikule palka;
 • sisu parendamiseks / teenuse parendamiseks – statistika ja analüütika küpsised võimaldavad parendada sisu vastavalt lugemise arvule. See annab ajakirjanikule hädavajalikku informatsiooni selle kohta, mille vastu on parasjagu huvi;
 • vajadusel kasutatakse küpsistega kogutud isikuandmeid kohtus või muudes õiguskaitseorganites tõendina (näiteks tõendamaks oma andmekaitse protsesse).

2. Töötlemise õiguslikud alused

2.1. PMG Labor OÜ töötleb küpsiste kasutamiseks isikuandmeid, kas nõusoleku alusel, põhjusel, et töötlus on lepingu täitmiseks vajalik või õigustatud huvi alusel.

2.2. Nõusolek. PMG Labor OÜ küsib üldsisu ja tasulise erisisu Kasutajatelt personaalse reklaami küpsiste kasutamiseks nõusolekut.

2.3. Töötlemise alused (õigustatud huvi või lepingu täitmiseks vajalik) lähtuvalt küpsiste liigist, kui töötlemise aluseks ei ole nõusolek:

 • vajalikud küpsised – kuna vajalikud küpsised on vajalikud teenuse osutamiseks ja ilma nendeta ei saa teenuse osutamine toimida ei ole vastavate küpsiste kasutamiseks vajalik nõusolek. Vajalikud küpsised on automaatselt sisse lülitatud ning neid ei saa välja lülitada. Töötlemise aluseks olenevalt on kas õigustatud huvi või leping, kui küpsise kasutamine on vajalik Kasutaja ja PMG Labor OÜ vahelise lepingu täitmiseks.
 • statistika küpsised – statistika/ analüütika küpsiste kasutamine on PMG Labor OÜ äris hädavajalik, et luua ajakirjanduslikku sisu. Vastavate küpsiste puhul on töötlemise aluseks õigustatud huvi ja Kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada.
 • eelistuste küpsised – kuigi küpsised ei ole hädavajalikud teenuse tehniliseks toimimiseks, siis eelistuste küpsised on hädavajalikud Kasutajale sobiva teenuse pakkumiseks ja esmase kasutajamugavuse tagamiseks, arvestades, et vastavad küpsised salvestavad üldjuhul keele, video kvaliteedi, lehe suuruse jne eelistused. Samalaadselt on eelistuste vaikimise võimaldamine vajalik ka ligipääsetavuse huvides võimaldamaks võimalikult suurim ligipääs lehtede vastavuses veebilehtede ligipääsetavuse standardiga WCAG 2.1. Eelistuste küpsiste kasutamise aluseks on õigustatud huvi ning vastavaid küpsiseid saab Kasutaja soovi korral välja lülitada.
 • personaalse reklaami küpsised (sh personaalne analüütika, tracking-küpsised) – töötlemise aluseks on kas Kasutaja antud nõusolek või õigustatud huvi. Vastavad küpsised ei ole automaatselt sisse lülitatud, Kasutaja annab personaalse reklaami küpsiste kasutamiseks nõusoleku või võidakse reklaami küpsiste võimaldamist küsida tasuta erisisule (st konkreetne lugu) ligipääsu andmiseks (õigustatud huvi alusel töötlemine).

3. Küpsiste seadete muutmine

3.1. PMG Labor OÜ võimaldab Kasutajatel hallata küpsiste kasutamist, sh küpsiseid liikide kaupa küpsiseid sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised). Oma valikuid saab Kasutaja hiljem igal ajal muuta, klõpsates Veebilehe allosas oleval küpsiste eelistuste lingil.

3.2. Küpsiste seadeid on võimalik hallata ka oma veebilehitseja kaudu (vt punkti 4).

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolevad Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas PMG Labor OÜ (registrikood 16193277, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn) töötleb oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud PMG Labor OÜ Teenuseid, Veebilehti või osalenud PMG Labor OÜ poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid PMG Labor OÜle, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu PMG Labor OÜ Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

Käesolevad Põhimõtted ei käi PMG Labor OÜ väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. PMG Labor OÜ töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. PMG Labor – PMG Labor OÜ (registrikood 16193277, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele; Ypsilon.ee töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.3. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.4. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.5. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale PMG Labor OÜ poolt kättesaadavaks tehtud, PMG Labor OÜle kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;

1.6. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.7. Veebileht – ypsilon.ee ja sellega seotud alldomeenid ning PMG Labor OÜ hallatavad mobiilirakendused.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. PMG Labor OÜd koguvad Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1. Kasutaja edastab ise PMG Labor OÜle oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2. PMG Labor OÜ kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);

2.1.3. PMG Labor OÜd (mh ajakirjanikud) võivad salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

2.2. PMG Labor OÜd Töötlevad järgnevaid Isikuandmeid:

 • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
 • kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
 • Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);
 • IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. PMG Labor OÜd Töötlevad Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

3.1.1.1. Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud PMG Labor OÜle vastava päringu;

3.1.1.2. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

3.1.2.1. PMG Labor OÜ hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

3.1.2.2. Kasutajale PMG Labor OÜ ning PMG Labor OÜ partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Partnerpakkumiste kategooriad: meelelahutus, kultuur, sport, tervis ja vaba aeg;

3.1.2.3. PMG Labor OÜ poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.3. PMG Labor OÜ õigustatud huvi alusel, nt

3.1.3.1. Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.3.2. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks PMG Labor OÜ õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused PMG Labor OÜ õigustatud huvi üles;

3.1.3.3. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.3.4. PMG Labor OÜ territooriumil valvekaamera salvestuste töötlemiseks. Kaamerate kasutamise ja salvestuste töötlemise eesmärk on töötajate, külastajate, PMG Labro OÜ ja teiste territooriumil viibivate isikute vara kaitse; turvalisuse tagamine; nõuete kaitsmine, esitamine ning pretensioonide lahendamine. Lisaks võib PMG Labor töödelda kaamerasalvestusi ka ajakirjanduslikul eesmärgil. Loe lähemalt.

3.1.3.5. Naljakõnede tegemise eesmärgil, täpsemalt kunstilise eneseväljenduse eesmärgil, võime töödelda andmesubjekti isikuandmed s.o telefoninumber, kõnesalvestus Twitchi otse-eetris (vt ka https://www.twitch.tv/p/en/legal/privacy-notice/). Enne kui teeme naljakõne oleme kohustanud telefoninumbri andnud isikut teavitama andmesubjekti sellisel eesmärgil andmetöötlusest. Andmesubjektil on õigus pöörduda meie poole palvega naljakõne mitte teha. Sellisel juhul naljakõne tegemise eesmärgil andmesubjekti isikuandmeid ei töödelda.

3.1.4. PMG Labor OÜle seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.4.1. seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.4.2. seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.4.3. PMG Labor OÜ seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik PMG Labor OÜ või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb PMG Labor OÜ õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. PMG Labor OÜ kasutavad Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). PMG Labor OÜ on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. PMG Labor OÜ kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Postimees Grupp AS’i kuuluvaid ettevõtteid, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, PMG Labor OÜ korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad.

4.3. Kasutajatel on õigus nõuda PMG Labor OÜlt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. PMG Labor OÜd edastavad Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui PMG Labor OÜl on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui PMG Labor OÜl on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. PMG Labor OÜd edastavad Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • PMG Labor OÜle kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile PMG Labor OÜle kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks PMG Labor OÜl õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
 • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks PMG Labor OÜl seadusjärgse kohustuse täitmine;
 • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks PMG Labor OÜ ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks PMG Labor OÜ seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või PMG Labor OÜ õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
 • võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud PMG Labor OÜ ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks PMG Labor OÜ õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil PMG Labor OÜ õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused PMG Labor OÜ õigustatud huvi üles;
 • Veebisaidi liikluse, veebisaidi kasutusstatistika ja muu isikustamata tehnilise teabe saamiseks võib Kasutaja infot edastada teenusepakkujatele nagu Google ja Facebook tuginedes PMG Labor OÜ õigustatud huvile Veebisaidi ja teenuste täiustamiseks.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Kui Kasutaja andmeid edastatakse või töödeldakse väljaspool EL / EMP-d, annavad PMG Labor OÜd asjakohase garantii Teie isikuandmete kaitseks, näiteks sõlmides standardse andmekaitselepingu, mis näeb ette turvameetmed tagamaks vastavuse andmekaitsereeglitega ning kohustab vajadusel kasutusele võtma ka täiendavad kaitsemehhanismid, et tagada kasutajale samad andmekaitsegarantiid nagu GDPR sätestanud on.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. PMG Labor OÜd säilitavad Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, PMG Labor OÜ õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitavad PMG Labor OÜd Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

 • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
 • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
 • Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele;
 • Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat.
 • Ajakirjandusliku sisu säilitamise ajavahemiku määramise kriteeriumid. Ajakirjandusliku sisu säilitamine on tihedalt seotud meedia- ja ajakirjandusvabadusega. Meie ajakirjaniku märkmed või salvestused võivad olla vajalikud ka aastaid hiljem nii uue ajakirjandusliku sisu loomiseks; vaidluste lahendamisel kui ka tõendmaterjalina kohtus või muudes ametiasutustes. Ajakirjandusliku sisu tootmiseks kogutud materjal kustutatakse kui ajakirjandusliku sisu avalikustamise lõpetamise hetkest on möödunud 10 aastat ehk kui meie ja ajakirjanik saame olla kindlad, et avalduse üle ei või enam puhkeda (kohtu)vaidlusi ning meie ja ajakirjanik oleme veendunud, et materjal ei ole enam vajalik avalikes huvides oleva artikli või muu sisu tarbeks tulevikus.

8. Turvalisus

8.1. PMG Labor OÜd võtavad vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt PMG Labor OÜid teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et PMG Labor OÜd saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. PMG Labor OÜd ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada PMG Labor OÜ poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
 • nõuda Isikuandmete parandamist;
 • nõuda Isikuandmete kustutamist;
 • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui PMG Labor OÜd Töötlevad neid õigustatud huvi alusel;
 • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma PMG Labor OÜga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. PMG Labor OÜl on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. PMG Labor OÜd vastavad Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on PMG Labor OÜd Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võivad PMG Labor OÜd vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui PMG Labor OÜd ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võivad PMG Labor OÜd kas:

 • küsida mõistlikku tasu; või
 • keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

 • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb PMG Labor OÜ õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita PMG Labor OÜ seadusest tulenevat kohustust;
 • Tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. PMG Labor OÜd ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

 • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 • selleks, et täita PMG Labor OÜ seadusest tulenevat kohustust;
 • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
 • PMG Labor OÜl on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab PMG Labor OÜ hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitavad PMG Labor OÜd sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt PMG Labor OÜle esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada PMG Labor OÜd oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. PMG Labor OÜd teostavad Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse PMG Labor OÜ või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis PMG Labor OÜ arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. PMG Labor OÜ kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada PMG Labor OÜle turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks PMG Labor OÜ poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake küpsiste kasutamise tingimusi.

10.4. PMG Labor OÜ ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on PMG Labor OÜle edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. PMG Labor OÜl võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, PMG Labor OÜ isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab PMG Labor OÜ Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja PMG Labor OÜ vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda PMG Labor OÜ poole järgmistel kontaktidel:

E-post:

Postiaadress:

 • Tartu mnt 80, 10112 Tallinn, Eesti